knrt.net
当前位置:首页 >> ∫xE^2xDx >>

∫xE^2xDx

使用分部积分法即可,得到 ∫xe^2xdx =∫0.5xe^2xd2x =0.5∫x d(e^2x) =0.5x *e^2x -0.5∫e^2xdx =0.5x *e^2x -0.25e^2x +C,C为常数

原式=∫(0,1)1/2xe^2xd2x =∫(0,1)1/2xde^2x =1/2xe^2x(0,1)-1/2∫(0,1)e^2xdx =1/2xe^2x(0,1)-1/4∫(0,1)e^2xd(2x) =(1/2xe^2x-1/4e^2x)(0,1) =(1/2*e²-1/4*e²)-(0-1/4) =(e²+1)/4

1/2∫e^2xdx =1/4∫e^2xd2x 是因为dx变为d2x了 dx=(1/2)d2x 1/2∫e^2xdx =1/2∫e^2x(1/2)d2x =1/4∫e^2xd2x

使用分部积分法,得到 ∫ x *e^(1/2x) dx =∫ 2x *e^(1/2x) d(1/2x) =∫ 2x d[e^(1/2x)] =2x *e^(1/2x) -∫ 2e^(1/2x) dx =2x *e^(1/2x) -∫ 4e^(1/2x) d(1/2x) =2x *e^(1/2x) - 4e^(1/2x) +C,C为常数

求积分? 换元公式法

答; (0→1) ∫ xe^(-x)dx =(0→1) - ∫ x d[e^(-x)] =(0→1) -xe^(-x)+∫ e^(-x) dx =(0→1) -xe^(-x)-e^(-x) =-1/e-1/e-(0-1) =1-2/e

u = √x x = u^2 dx = 2u du int √x * e^√x dx = int u * e^u * 2u du = 2int u^2 * e^u du = 2int u^2 d(e^u) = 2u^2e^u - 2int e^u d(u^2) = 2u^2e^u - 4int u * e^u du = 2u^2e^u - 4int u d(e^u) = 2u^2e^u - 4ue^u + 4int e^u du = 2u^2e^u ...

∫[1→e] xe^(-2x) dx =(-1/2)∫[1→e] x de^(-2x) 分部积分 =-(1/2)xe^(-2x) + (1/2)∫[1→e] e^(-2x) dx =-(1/2)xe^(-2x) - (1/4)e^(-2x) |[1→e] =-(1/2)e*e^(-2e) - (1/4)e^(-2e) + (1/2)e⁻² + (1/4)e⁻² =(-1/4)e^(-2e)(2e+1...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com