knrt.net
当前位置:首页 >> 编写程序输入三角形三边长 >>

编写程序输入三角形三边长

#include<stdio.h>#include<math.h> void main() { float a,b,c,s,area; printf("请输入三角形抄的三边长:"); scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c); s=(a+b+c)/2; area=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)); printf("三角形的面积=%f",s); } 只要百输入的度三个边 可以组成三角形 记得知输入时候,是以 ,隔开的.道

#include#include int main() { double a,b,c,p,s; printf("请输入a,b,c三个数:"); scanf("%lf%lf%lf",&a,&b,&c); p=(1/2)*(a+b+c); s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); printf("三角形的面积为:%.3f\n",s); return 0; } 拓展资料 C语言是一门通用计算

你好,程序如下:#include<stdio.h> void main() { double a,b,c; printf("请输入三角形的三条边的长度:\n"); scanf("%lf%lf%lf",&a,&b,&c); if(a+b>c&&a+c>b&&b+c>a) { if(a==b&&b==c) printf("等边三角形!\n"); else { if((a==b&&b!=c)||(b==

#include<stdio.h> intmain() { folata,b,c,s,p; printf("请输入三角抄形的三边:袭"); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c); p=(a+b+c)/2; s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); printf("三角形的面积为:%.1f",s); return0; } 扩展资料 C语言求杨辉三2113角形

#include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;math.h&gt; int main() {float a,b,c,s,area; a=3; b=4; c=5; s=1.0/2*(a+b+c); area=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)); printf("a=%1.2f,b=%1.2f,c=%1.2f,s=%1.2f\n",a,b,c,s); printf("area=%1.2f\n",area); return 0; }

大角对大边.先比较输入的3边大小找出最大边.然后用余弦定理求出最大角的余弦,最后算出正弦(>0

#include <stdio.h> int main() { int a,b,c; scanf("%d %d %d",&a,&b,&c); // 任意两边和大于第三边 if(a+b>c && a+c>b && b+c>a) printf("三角形能构成\n"); else printf("此三边不能构成三角形\n"); return 0; }

顺序程序编程:输入三角形的三边长,求三角形的面积1、三角形面积=1/2*底*高(三边都可做底)2、三角形面积=1/2absinC=1/2acsinB=1/2bcsinA3、三角形面积=abc/4R(其中R是三角形外接圆半径) 你看看理解一下,其中1是比较常用的.

既然逻辑上你都知道啦,就自己去填代码吧.

以下是在vb6中写的.望高手指教. Dim a(1 To 3) As Single, ok As Boolean Dim i%, j%, x!, s!, p!, y! Dim jielun As String For i = 1 To 3 a(i) = InputBox("请输入第" & Str(i) & "条边的长度") Next i If a(1) + a(2) MsgBox ("这样的三角形

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com