knrt.net
当前位置:首页 >> 六年级数学算术题100道 >>

六年级数学算术题100道

3/5:x=1/3:2 x=3.6  3:8=15:x x=40  x:9=4:3 x=12  1/4:1/8=x:1/10 x=1/5  1.25:0.25=x:1.6 x=8  3/4:x=3:12 x=3  5:8=40:x x=64  x:3/4=1/5:2/5 x=3/8  140:2=x:5 x=350  6.5:x=3.25...

100道简便运算

解:设男生X人,女生(170-X)人 3X=7(170-X) X=119 170-119 =51 答:男生是119人,女生是51人。 45、有一根长为40米的铜丝,在一个圆管上绕了12圈,还剩下2.32米,求圆管的直径。 40-2.32=37.68(米) 37.68÷12=3.14(米) 直径:3.14÷3.14=1(米) 46、运一批...

图?

1. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8) =1/6x0 =0 2. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)x5/9 =1x5/9 =5/9 3. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) =5/2-3/2-4/5 =1-4/5 =1/5 4. 6 ×( 1/2 + 2/3 ) =6x1/2+6x2/3 =3+4 =7 5. 8 × 4/5 + 8 × 11/5 =8x(4/5+11/5) =8x...

1. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8) =1/6x0 =0 2. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)x5/9 =1x5/9 =5/9 3. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) =5/2-3/2-4/5 =1-4/5 =1/5 4. 6 ×( 1/2 + 2/3 ) =6x1/2+6x2/3 =3+4 =7 5. 8 × 4/5 + 8 × 11/5 =8x(4/5+11/5) =8x...

遇到不会的题就上网找答案照抄,根本不想动脑筋,会让学生养成,在网上是问不到答案的哈 不思考的习惯,改正吧,多思考 做题不怕做错,就怕不思考

简操作如下: 45.55 6.82 15.55 34.52-17.87-12.23 27.38-5.34 +2.62-4.66 6.43(1.4-0.57)23.75-8.64-3.46 21.63(8.5 9 63 ) 17.83-9.5-7.83-0.5 5.38 +88.2-2.38 +1.8 7.5-2.45 +7.5 +2.45 0.9 +0.99 +0.999 5.09(0.09 +1.23)9.36(4.36 ...

一、根据题意把方程补充完整: 1、三角形的面积是25.6平方厘米,高是6.4厘米,底边长x厘米。 =25.6 2、一个圆锥的体积是25.12立方分米,它的底面半径是x分米,高是6分米。 = 25.12 3、李娟同学买了2支圆珠笔与3本练习本,共付7.2元,每本练习本X...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com