knrt.net
当前位置:首页 >> 六年级数学脱式计算及答案 >>

六年级数学脱式计算及答案

1.125*3+125*5+25*3+25 2.9999*3+101*11*(101-92) 3.(23/4-3/4)*(3*6+2) 4.3/7 × 49/9 - 4/3 5.8/9 × 15/36 + 1/27 6.12× 5/6 – 2/9 ×3 7.8× 5/4 + 1/4 8.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 9.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 10.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 11.7/8 + ( 1/8 + 1...

六年级数学脱式计算带过程带答案 急急急 1.6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 =1/6x(3/8-3/8) =1/6x0 =0 2.4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 =(4/7+3/7)x5/9 =1x5/9 =5/9 3.5/2 -( 3/2 + 4/5 ) =5/2-3/2-4/5 =1-4/5 =1/5 4.6 ×( 1/2 + 2/3 ) =6x1/2+6x2/3 =3+4 =7 5.8 ×...

(1)某工厂生产一批玩具,完成任务的五分之三后,又增加了280件,这样还需要做的玩具比原来的多10%.原来要做多少玩具?(请写出计算过程) 解: 增加的部分就是原来的:3/5+10% 所以原来要做:280/(3/5+10%)=400件 (2)某校办工厂这个月生产本子的增值...

6x + 3/10 + 10 × 60.18 - 18.1 = 644 6x + 3/10 + 10 × 60.28 - 28.1 = 635 6x + 3/10 + 10 × 60.38 - 38.1 = 626 6x + 3/10 + 10 × 60.48 - 48.1 = 617 6x + 3/10 + 10 × 60.58 - 58.1 = 608 6x + 3/10 + 10 × 60.68 - 68.1 = 599 6x + 3/10 +...

8×7分之4÷[1÷(3.2-2.95)] =8×4/7÷[1÷0.25] =8×4/7÷4 =8/7 2700×(506-499)÷900 =2700×7÷900 =18900÷900 =21 33.02-(148.4-90.85)÷2.5 =33.02-57.55÷2.5 =33.02-23.02 =10 (1÷1-1)÷5.1 =(1-1)÷5.1 =0÷5.1 =0 18.1+(3-0.299÷0.23...

1.1/3*(5*(2/3)) 2.(1+37%)*20 3.35/2*75% 4.30*(50/2) 5.(54+10%)/20 6.(25/3*18)*30% 7.(2+70%)*40 8.1/7*(98*(1/4)*2) 9.25%*((23+2%)*4) 10.(30+20%)/2 11.12*3/(25+20%) 12.30/(3+40%) 13.27/8*16*10% 14.(2/3)*(3+6)*(1/2) 15.45*(1/9)*24...

30.8÷[14-(9.85+1.07)] [60-(9.5+28.9)]÷0.18 2.881÷0.43-0.24×3.5 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15] 28-(3.4+1.25×2.4) 2.55×7.1+2.45×7.1 777×9+1111×3 0.8×[15.5-(3.21+5.79)] (31.8+3.2×4)÷5 31.5×4÷(6+3) 0.64×25×7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2 19...

我去,你坑爹啊,那么多,上哪复制去啊你们老师更坑爹

0.4×125×3-21.5 1.25×(8/5+9/10) 1.24×8.3+8.3×1.76 (14.8-6.5)×6.3+8.3×3.7 3.2×42.3×3.75-1.25×42.3×1.6 13.23×[4×2.4×6.25] 1.8+18÷1.5-0.5×0.3 2700×(506-499)÷900 33.02-(148.4-90.85)÷2.5 16×21+.0325÷1/2 (33÷11-1)+23×2...

1. 3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com