knrt.net
当前位置:首页 >> jAvA sql语句拼接 >>

jAvA sql语句拼接

你可以 定义一个 Stringbuffer 例如 Stringbuffer sql=new Stringbuffer( " select * from intern t WHERE 1=1 " ); if(name!=null ){ sql.append( " and t.name='"+name+"' " ); } 以此类推 最后把sql.tostring () 就能转换成 Strings类型的 sq...

能把你的问题 以正确的 没有错别字的中文再打一遍吗..我中文捉急啊 还有 你的拼接有问题 where id = ? 应该拼接在最后面的吧

在java中sql的数据类型一般是String或StringBuffer。 java里拼sql语句的最大长度,也就是String或StringBuffer容纳字符的最大个数。 String 的最大长度: 我们可以使用串接操作符得到一个长度更长的字符串,那么,String 对象最多 能容纳多少字...

使用/转义为" 建议使用StringBuffer类

你把你的sql语句定义成变量。 StringBuffer sql=new StringBuffer("select top(?) * from nrxx, lmxx where nrxx.lmbh=lmxx.lmbh and lmxx.lmmc = ? order by nrxx.nrbh desc"); 然后加判断条件 if(){ sql.append(""); }else{ sql.append(""); }...

for(String s : ids){ String sql="insert into info_cols(info_id) values('"+s+"')"; Conn.update(sql); }

Map map = new HashMap(); Set ens = map.entrySet(); StringBuilder sb = new StringBuilder(); if(ens != null && ens.size() > 0){ for(Entry en: ens){ if(en.getValue()){ sb.append("'").append(en.getKey()).append("',"); } } } String ...

int a = 101; int b = 102; String str = "select * from usr_info u where u.usr_id in ('"+a+"','"+b+"');"; System.out.println(str); 得出来的结果就是你需要的。

这个好像做不到,就是根据预先的sql + 你的参数,自己拼接。

StringBuffer s=new StringBuffer("select * from T where daID='1111'"); if((A1!=null)&&(A2!=null)){s.append(" and LX='A!' AND DX='A2'");} else if((A1==null)&&(A2==null)){s.append(" and LX=''123");} else if(((A1!=null)&&(A2==null)...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.knrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com